info@agrogolaleh.com +9821 4413711   سایت در حال ورود اطلاعات است
square_img

.

square_img

.

square_img

.


انتقال درختان    Tree Transplanting

انتقال درختان    Tree Transplanting


مقدمه

        در لغتنامه در تعريف انتقال درختان Transplanting آمده است ”خارج كردن، جهت رشد و زنده نگاه داشتن در محلي ديگر چه براي انسان يا براي درختان

        غالباً تصور مي شود خارج ساختن درختان بزرگ امري غير عادي است و چنين فعاليتي مربوط به دوره معاصر است. ليكن در شواهد تاريخي در نوشته هاي  ' تئوفراستوس' (685-370 قبل از ميلاد) به اشاراتي مبني بر جابجايي درختان بر مي خوريم .  به عنوان يك شاهد رسمي ثبت شده در سال 1636 دولت برزيل 600 تا 700 اصله درخت كاكائو با ارتفاع تقريبي 10 تا 20 متر را توسط گاري به 4 مايل دورتر در جزيره اي كه محل كاشت جديد آنها بود منتقل كرد و همچنين در سال 1828 'سرهنري استوارت' كتابي را به نام 'راهنماي كشتكاران' منتشر كرد ه در آن ماشيني را براي انتقال درخت معرفي نمود. بمرور در طول سالها  روشهاي انتقال درختان توسعه يافت تا سال 1982 نخستين درخت توسط ماشين هاي مخصوص انتقال معروف به Tree spad انتقال موفق خود را انجام داده و پس از آن انواع مختلف و در ابعاد متنوع اين ماشين ها پا به عرصه فعاليت هاي توسعه عمراني، كشاورزي و شهرسازي نهادند. ليكن ورود اين ماشينها روش هاي معمول را تحت الشعاع قرار نداد چرا كه در عموم موارد و حسب شرايط خاص امكان استفاده از اين دستگاهها بسيار دشوار و بعضاً ناممكن بود. و در پاره اي از موارد عمليات عمدتاً و بالاجبار مي بايست از روش هاي ساده و دستي پيروي نمود.

        در كشور ما از انجام عمليات انتقال درختان  تاريخچه درستي در دست نيست طبيعي است كه مرسوم ترين اين موارد را با توسعه راهها و لزوم انتقال گونه هاي گياهي از اقليم هاي دورتر به شهرها ميتوان به انتقال درختان سوزني برگ و پهن برگ بويژه از شمال ايران به شهرهاي بزرگ و يا انتقال نخل هاي خرما در شهرهاي جنوبي و حتي صدور آن به كشورهاي همجوار نسبت داد كه  تحركات پراكنده اي در اين راستا بوده اند در خصوص موارد ركورد شده انتقال درختان پهن برگ و سوزني برگ در بعضي نهادهاي نيمه خصوصي مثل صنايع خودرو سازي يا ارگانهاي ملي و دولتي به ثبت رسيده است.

لزوم و اهميت:

        همگام با پيشرفت شهرنشيني و پي آمدهاي توسعه شهري لزوم توسعه فضاي سبز نيز بيش از پيش خودنمايي كرد آلودگي هوا ، چشم اندازهاي شهري ، عوارض زيست محيطي ،  روانشناسي جامعه شهرنشين،  محدوديت هاي دسترسي به تفرجگاههاي برون شهري،  بعد مسافت و هزينه هاي زندگي شهري نياز به توسعه فضاي سبز را روز افزون ساخت و از سوي ديگر دگرگوني بافت شهر در پي افزايش جمعيت و اجراي طرحهاي عمراني و ارتقاء بافت شهري، بافت سبز شهر را نيز متأثر ساخت تا آنجا كه با گرايش بيش از پيش جامعه به قانونگرايي در چند دهه اخير قوانين حفظ بافت گياهي و جلوگيري از قطع درختان به يك سياست اجتماعي كه همه آحاد جامعه را در بر مي گرفت بدل شد.

با پيشرفت  عمران  شهري  برخي درختان عمدتاً مسن معارضين  پيشرفت پروژه هاي عمران تلقي گرديد.

لزوم پيشرفت پروژه هاي عمراني از يكسو و صراحت قانون در حفظ بنيه زيست  محيطي از طريق حفظ درختان  و باغهاي شهري از سوي مقابل موجب گرايش تدريجي توجه صاحبنظران به سوي فرايند انتقال درخت گرديد.

      مطالعات و تجربيات پراكنده معدودي از مجريان و شركت هاي فضاي سبز همگرا شده ، ليكن در مواردي بسيار اندك به يك تخصص بدل گرديد. چرا كه كسب تجربه طي اين فرايند نياز به تكرار عمليات داشته و تعداد پروژه هايي از اين دست قابل توجه نبود از سوي ديگر هزينه هاي بعضاً گزاف اجراي عمليات فراگير شدن آنرا محدود مي ساخت، در حال حاضر بجز مواردي بسيار خاص (كه از سوابق كافي در اين رشته برخوردارند) و  سازمان پاركهاي تهران كه اقدام به تهيه ماشين Tree spad نموده است موارد قابل توجه ديگري كه حائز شرايط و تجربه كافي در امر انتقال درختان باشند  وجود ندارد. در برخي كشورهاي پيشرفته انجام عمليات انتقال درختان مسن يا به منظور حذف موانع پروژه ها ويا به منظور ايجاد اصالت  و ديرينه در محوطه مجتمع هاي عمراني (مجتمع تجاري- مسكوني- سياحتي و ...) بكار مي روند.

مزايا و معايب و محدوديت ها:

      بسياري از متخصصين با برآوردهاي محاسباتي از زواياي مختلف به اين نتيجه رسيده اند كه انتقال موفق يك درخت كهنسال صرفه جويي چند ده سال هزينه نگهداري درخت است. با محاسبه حجم مصرف نهاده ها و زمان آن ، تيمارهاي احتمالي و ساير موارد در طول عمر گياه از يكسو و زمان لازم جهت بهره برداري موثر Efficient use از پوشش گياهي از سوي ديگر اجراي اينگونه عمليات را بسيار مقرون به صرفه تلقي مي كنند از اينرو جايگاه اجراي چنين عملياتي را در برنامه ريزي هاي بلند مدت و ميان مدت  ارزيابي مي نمايند. بديهي  در برنامه هاي كوتاه مدت ارزش چنين عملياتي صرفاً محدود به رفع موانع يا ايجاد سريع چشم انداز خواهد بود. با توجه به محدوديت برخي منابع در كشور و در شهرهاي بزرگ و از جمله مهمترين آنها منابع آب قابل دسترس چنين پروژه هايي حائز ارزش بنظر ميرسند. اجراي اين گونه عمليات در كشورهاي مدرن  رفته رفته جايگاه خود را يافته و بتدريج به امري رايج بدل مي گردد.

ضريب موفقيت عمليات معمولا يكي از محورهاي مورد بحث است كه عوامل زيادي در آن دخالت دارند. اقليم منطقه ، محل مورد انتقال و  نوع گياه عمده عوامل محدود كننده اجراي عمليات مي باشد و اينكه امكان انتقال هر درختي با هر شرايط به هر منطقه وجود داشته باشد تصوري است كه به اجرا كشاندن آن نياز به بررسي و مطالعه كافي دارد.

       درختان سوزني برگ بواسطه مكانيسم و آرايش ريشه حساسيت بيشتري را به انتقال و نحوه اجراي آن نشان مي دهند و درختان پهن برگ نيز نسبت به فصل اجراي عمليات حساسيت دارند و اين امر بنوبه خود از گونه اي به گونه ديگر متفاوت است.

        بديهي است فصل ركود بهترين  فصل براي انتقال هر دو نوع پهن برگ و سوزني برگ مي باشد بنابراين اجراي عمليات خارج از فصل اتخاذ رويه هاي ويژه تخصصي را طلب مي كند و ضمن سنجش هاي مداوم از وضعيت ،  لزوم دقت و انعطاف در اجراي عمليات را تا بالاترين حد ممكن ايجاب مي نمايد.

روش هاي اجرايي

       شايد به جرات بتوان گفت هيچ درختي در جهان شرايط درخت ديگر را ندارد بنابراين دو درختي را نمي توان يافت كه از يك روش مشابه بتوان نسبت به انتقال آنها اقدام كرد در محيط هاي شهري به علت وجود عوامل و فاكتورهاي محيطي گوناگون ،  اتخاذ رويه هاي خاص و خلاقيت توام يا تخصص و تجربه از يكسو و شناخت واكنش هاي گياه به  هر يك از عوامل محيطي و ارتباط متقابل با آنها اهميت بسزايي دارد.

شايد درساده ترين روش بتوان اجراي عمليات انتقال درخت را به 6 مرحله تقسيم بندي كرد.

1-                       مقدمات اوليه                           Initializing

2-                       حفاري                                   Digging

3-                        بسته بندي                             Root balling

4-                       جداسازي و انتقال                     Transferring

5-                       حفظ و انبار                              Storing

6-                       كاشت مجدد                            Replanting

7-                       عمليات تكميلي                         Finalizing

پرداختن به هر يك از موارد فوق از حدود اين گزارش خارج است چرا كه عوامل ذيربط و شرايط حاكم بر هر يك بقدري متنوع  و متعدد است كه بررسي و ارائه نظر در مورد هر يك نياز به مقالات متعدد دارد. ليكن به طريق اجمال و اختصار در خصوص هر يك از موارد مطلبي ارائه مي گردد.

1-                       مقدمات اوليه

        اين مرحله از ارزيابي اوليه مواجهه با درخت قابل انتقال آغاز شده و به اعلام شرايط براي اجراي عمليات حفاري ختم مي گردد. در صورتيكه سوژه  اجرايي عمليات بصورت گروهي باشد (تعداد درختان قابل انتقال بيش از 2 مورد باشد)  اتخاذ روند مديريت اجرايي بر اساس نوبت بندي Sequence وقايع مهمترين اصل بشمار مي رود. انتخاب محل كاشت ، آشنايي با  عوارض تحت الارض، آشنايي و اطلاع كافي از بافت خاك و زهكش بستركاشت اوليه و محل جديد انتقال ، شرايط نگهداري درخت  قبل از انتقال و محدوديت ها و نحوه نگهداري پس از انتقال، عوامل محيطي حاكم بر دو موقعيت (قبل و بعد از انتقال) فاز نخست  اين مرحله بوده و پس از آن ارزيابي ها و گمانه هاي حجم و ابعاد ريشه مستقر بر اساس فرمول هاي موجود دنبال ميگردد . نتايج حاصل حجم عمليات اجرائي را براي حفاري  مساحت و عمق معين مي كند.ضد عفوني  و  ايجاد رطوبت در محيط حاشيه Root bell و افزودن مواد تثبيت كننده خاك و جلوگيري از ريزش بويژه در بافت هاي شني و حصول اطمينان از تكميل اين بخش از طريق حفر و نمونه برداري مكرر و حفر گود كاشت در محل مناسب براي انتقال گياه و ايجاد زهكش در محل كاشت پايان اين مرحله مي باشد.

2-                       حفاري:

         اين عمليات بسته به محل، نوع خاك، عوارض محدود كننده، امكانات موجود  با  استفاده از عمليات دستي يا ماشين آلات حفار مثل لودرهاي كوچك و بكهو يا بيل مكانيكي تا محدوده مجاز ( رينگ خارجي ) عمليات  انجام شده و پس از آن در حلقه مركزي و حياتي  گياه تنها به روش دستي دنبال ميگردد.

پس از ايجاد رينگ اطمينان  در  حاشيه گياه عمليات نفوذ به عمق ضمن مهار درخت آغاز شده تا اعلام حداقل اتصال فيزيكي پايه درخت  به زمين ادامه مي يابد.

3- بسته بندي

 عمليات Root belling پا به پاي  پيشرفت حفاري از مرحله رينگ مركزي مي بايست انجام پذيرد اين مرحله از حساسيت خاص برخوردار بوده و نياز به بيشترين مواد داشته و حداكثر نيرو را به خود مشغول مي نمايد.

هدف از اين مرحله تثبيت خاك به نحوي است كه در حين انتقال   بسته خاك هيجگونه ريزش يا جابجائي نداشته باشد  بديهي است هر جابجائي  خاك به قطع ريشه هاي موئين كه بخش كاملاً فعال ريشه است منجر ميگردد .

روش هاي متعددي براي ايجاد يك روتبال وجود دارد كه به عوامل گوناگوني ازقبيل  نوع گياه ، نوع و بافت خاك ، محدوديت هاي مكاني ، امكانات موجود، فصل اجرا  ، نياز به انباركردن درخت  و بعد مسافت انتقال   بستگي دارد .  استفاده از مواد كامپوزيت روشي است كه در شرايط حساس  برغم هزينه گزاف آن انعطاف اجرائي مناسبي در اختيار مجري قرار ميدهد و ضريب موفقيت اجرا را بويژه در مقابله با كنش ها و كشش هاي وزني افزابش خواهد داد.

عمليات Root ball زماني پايان يافته تلقي ميگردد كه عدم نفوذ عوامل محيطي ناخواسته( حرارت  يا سرماي هوا) وارد آمدن ضربه به ريشه ، احتمال ريزش خاك محيط ريشه و تحمل وزن نيمه تحتاني اطمينان حاصل گردد.

پس از آن مي بايست از از طريقي ايجاد مهارها و پالتها و  با بافت الوارهاي زير Root bell به يكديگر شرايط را براي آغاز مرحله جدا سازي و انتقال فراهم نمود.

3-                       جداسازي و انتقال:

       در اين مرحله بيشترين ميزان تنش به گياه وارد آمده و بالطبع اين مرحله حائز حداكثر نگراني براي مجري امر خواد بود. هر عارضه پيش بيني نشده در اين مرحله توام با پي آمدهاي غير قابل جبران خواهد بود زير مرحله تنش زا در اين راستا وجود دارد.

1- سازي                   

2- انتقال و جايگزين                         

3- برداشت از سوي ماشين

4- انتقال به گروه كاشت                   

5- حفظ تعادل در طول مسير انتقال

 

نتايج حاصل از جداسازي به زير ساخت هاي مرحله حفاري  بازميگردد . هر گونه كوتاهي يا عدم دقت در اين مرحله موجب بروز  ضعف در مرحله بعدي خواهد بود. استقرار بر ماشين حامل(جرثقيل، كفي و تريلر و ...)  با تدابير بسيار خاص ولايه چيني هاي مكرر مي بايست انجام شود چرا كه كل وزن بدنه و شاخه وبرگ، ريشه،خاك متصل  و آب موجود در محدوده ريشه و مواد و عناصر بسته بندي همه مي بايست بر قسمت تحتاني تحميل شده و ايجاد هر شكاف در Root bell معادل قطع ريشه ها و آسيب به گياه خواهد بود.

تكرار اين عمليات در نوبت هاي بعدي آسيب هاي جدي تري را متوجه Root bell خواهد ساخت.

 

 

 

 

 

 حفظ تعادل گياه طي 4 مرحله

 1-جداسازي

 2- انتقال به حامل

 3- حمل

 4- انتقال به گوده

 

بسيار پيچيده و اساسي است و هر اشتباهي مخاطرات جدي را براي گياه و اطافيان بهمراه دارد.

 

4- حفظ و انبارداري

- يكي از پيچيده ترين مباحث اجراي اين عمليات است كه با توجه به نوع عمليات مورد نظر و عدم شمول اين مرحله نيازي به توضيح در مورد آن احساس نمي شود .

5- كاشت مجدد:

     پيشنياز اين مرحله سنجشهاي دقيقي است از حرارت محيطي گوده و ساير شرايط محل جديد برداشت شده و لازم است اختلاف اين عوامل بين دومحل ( محل كاشت قبلي و جديد )  به حد اقل برسد .   ايجاد زهكش در عمق گوده حفر شده كاملاً ضرورت داشته تا از كلوخه شدن خاك جلو گري شود . همچنين تازم است تا با ايجاد يك رژيم مناسب آبياري  در هنگام كاشت مستقر شده را از بروز  تنش و واكنش هاي  ناخواسته  حفظ نمود . خاكريزي و كامپكشن حساب شده پس از آن  از  نشست بافت خاك و ايجاد شكاف در Root ball و چنانكه ذكر گرديد از قطع احتمالي ريشه ها  جلوگيري مي نمايد .  پس از اتخاذ رويه هاي  مناسب در اين خصوص ضمن حفظ قطب گياه( Polarity ) مشابه با آنچه كه در محل كاشت قبل و جود داشت اقدام به استقرار گياه در محل جديد نموده با ايجاد پايه ها و  تكيه گاه هاي مناسب وزن Root ball را ميبايست بصورت متعادل تقسيم نمود . آرايش گياه طبعاً ميبايست از جنبه انحراف از عمود نيز مكرراً مورد بازديد و اصلاح قرار گرفته  و با آرايش قبل از انتقال يكسان گردد . پس از استقرار دقت در باز نمودن Root ball   از حساسيت  خاص برخوردار است. تا حد امكان مي بايست بقاياي بسته بندي Root ball را حذف نمود انتخاب موارد بيولوژيك در بسته بندي (موادي  كه طي 1 تا 2 هفته در خاك پوسيده شود) اهميت بسزايي دارند.

آخرين بخش اين مرحله پر نمودن گوده  توسط خاك مناسب حتي المقدور خاك محل قبل ميباشد  باشد و ايجاد كامپكشن متناسب چنانچه در مورد آن بحث شد  نيز مي بايست مورد توجه قرار گيرد.

6 - مرحله نهايي:

    عبارتست از حذف همه عوامل مازاد در  محيط درخت  و ايجاد تشك مناسب همچنين در صورت لزوم مهار درخت توسط تسمه ها يا كابل هاي محاطي تا درخت  در مقابل وزش بادهاي موسمي مقاومت خودرا از دست ندهد.  در صورت بروز زخم هاي وارد بر گياه در طول عمليات كليه موارد مي بايست نسبت به عوامل بيماري زاي باكتريايي يا قارچي  مورد تيمار قرار گرفته شاخه هاي شكسته احتمالي حذف گردد.

      افزايش اسيديته خاك به منظور ايجاد همگرائي در  خاك ، افزايش چسبدگي و افزايش پتانسيل جذب در گونه هاي سوزني برگ مفيد است تا مرحله اطمينان از استقرار و مشاهده نخستين جوانه هاي جديد در  فصل رشد  استفاده از هر گونه كود شيميايي يا دامي افزايش نمك خاك محسوب شده و تحميل تنش به ريشه درخت خواهد بود پس ميبايست از اين امر با جديت ممانعت نمود .

       از آنجا كه سوژه اجرايي عمليات موجودي زنده است طبعاً علاوه بر ملاحظات اجرايي، عمراني توجه به بسياري از نكات فني و تخصصي بسيار مهم جلوه مي كند زمانبندي صحيح در اجراي عمليات  ، محور بوده و در نتيجه گيري درست از عمليات  بسيار مهم نمود مي كند. وقفه در عمليات عمراني مجري را تنها از جنبه هاي برآورد هزينه هاي پروژه دچار مشكل ميسازد ليكن در اينگونه پروژه ها هر گونه وقفه تماميت عمليات را به مخاطره خواهد كشاند.

       در نهايت اجراي اينگونه پروژه ها به علت و عللي كه گفته شد برغم تمامي مرارت ها و دشواريهاي  اجرايي فني آن همواره مورد توجه عموم افراد قرار داشته و جالب توجه بوده است.    

 

      

 

 بیشتر از ما بدانید :

آگرو گلاله طراح و مجری احداث و نگهداری فضای سبز، دیوار سبز، بام سبز،گرین روف،سازه های سه بعدی، اتوماسیون آبیاری و آبیاری تحت فشار، واردات بذر چمن و چمن رول،کاشت چمن به روش هایدروسیدینگ،جابجایی درختان،زمینهای چمن ورزشی ، مشاوره و مطالعات موضوعی،فلاورباکس


پل طبیعت مجری شرکت گلاله سبز

#green_roof #roof_garden #greenwall #bigball #tower #3d_landscaping #verticalgarden #verticalgardens #verticalgardening #verticalgardenwall #Kverticalwallgarden #outdoorverticalgarden #indoorverticalgarden #indoor #outdoor #outdoors #bridge_nature

#پل_طبیعت #دیوار_سبز #بام_سبز #فضای_سبزعمودی #فضای_سبز_سه_بعدی #تاور #بیگ_بال

#فضای_سبز #اجرای_فضای_سبز #نگهداری_فضای_سبز #طراحی_فضای_سبز #سبز #فضا #باغ_کتاب #باغ #کتاب

#landscape

  

 
 

 
 

سه شنبه 1 بهمن 1398

تعداد بازدید : 3477 بازدید

تماس با ما

کتابهای زیادی حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد.


نشانی شرکت :  

تهران , میدان المپیک ,خیابان ساحل ,کوچه 43 , پلاک 8


تلفن و فکس :

44115767 , 44137109 , 44137110


وب سایت      www.agrogolaleh.com         

نشانی الکترونیک    info@agrogolaleh.com


تلگرام

اینستاگرام

پشتیبانی آنلاین ؛ اسکایپ
skype@agrogolaleh.com